Pedagogiek

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan van Slot Meesenstijn staan onze inzichten over opvoeding en ontwikkeling beschreven. Dit beleid geeft pedagogisch medewerksters houvast voor hun handelen, leidinggevenden hebben een toetsingskader voor de kwaliteit en ouders krijgen een idee van hoe er met hun kinderen wordt omgegaan.

Ons pedagogisch beleidsplan is ter inzage op de kinderopvang in Oud West aanwezig.

Doelstelling

De doelstelling van Slot Meesenstijn luidt als volgt:

‘Wij streven ernaar om de kinderen die wij opvangen een fijne dag te bezorgen. Dit maken wij mogelijk door een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Vanuit deze veilige haven kan ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Door een individuele benadering en het goede voorbeeld van de pedagogisch medewerkers leveren wij een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die wij opvangen’.

Visie

Wanneer ouders ervoor kiezen hun kind naar Slot Meesenstijn in Oud West te brengen, kiezen zij er voor de opvoeding te delen met onze pedagogisch medewerkers: de professionele opvoeders. Kinderen maken hierdoor deel uit van meerdere opvoedingssituaties. Slot Meesenstijn streeft er naar de twee opvoedingssituaties, thuis en op het dagverblijf, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Alleen door een goede afstemming kunnen wij de opvoeding en verzorging van het kind overnemen en kunnen we samen de optimale factoren creëren voor de ontwikkeling van het kind.

Voedselbeleid

Slot Meesenstijn hanteert bij het bereiden, bewaren en schoonmaken als uitgangspunt het RIVM. Ten aanzien van het bewaren en de bereiding van voedsel en het schoonmaken, leven wij hygiëneregels na.

Uiteraard houden wij rekening met kinderen die vanwege een allergie of om een andere reden bepaalde voedingsmiddelen niet mogen eten. Als uw kind specifieke dieetvoeding nodig heeft, die niet in ons assortiment zit, kan u die zelf meenemen.

Wij hanteren bij het meenemen van afgekolfde borstvoeding een aantal regels, deze zijn vastgesteld in ons protocol borstvoeding.

Ziektebeleid

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Dit komt omdat hun afweersysteem nog in ontwikkeling is. Waneer uw kindje ziek is of om een andere reden niet naar de creche komt, verzoeken wij u om ons voor 9.30 op de hoogte te stellen. Als een kindje op Slot Meesenstijn zich niet lekker voelt en de leidster twijfelt of het op de groep kan blijven wordt er altijd contact met de ouders opgenomen ter overleg. Als de pedagogisch leidster van mening is dat het beter is voor het kindje om naar huis te gaan bespreekt zij dit met de ouder en wordt er afgesproken wanneer het kind gehaald kan worden.
Om onduidelijkheden te voorkomen vinden we het belangrijk om ouders, doormiddel van ons ziektebeleid hierover te informeren.

Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet krijgen wordt de ouder of verzorger verzocht een overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen, dit geldt ook voor homeopatische en zorggeneesmiddelen zoals hoestdrank of paracetamol.

Drieuursregeling

Er zijn momenten waardoor minder kinderen actieve pedagogische aandacht behoeven (bv. Bij het openen en sluiten en tijdens de middagpauze van de pedagogisch medewerkers wanneer veel kinderen slapen) Op zulke momenten is het mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de PKR (Pedagogisch medewerker/kindratio) is vereist. In deze situatie is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene aanwezig in het gebouw. Afwijken van de vereiste PKR is niet toegestaan tussen 09.30u en 12.30u en tussen 15.00u en 16.30u. Vóór 09.30u en na 16.30u mag de afwijking van de PKR niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten en in de pauzeperiode tussen 12.30u en 15.00u niet langer dan twee uur aaneengesloten. Dit alles met een maximum van drie uur per dag. Slot Meesenstijn werkt ook met de inzet van stagiaires naast de pedagogisch medewerker.

Achterwachtregeling

Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op het kindercentrum en de PKR wordt niet overschreden, zoals tijdens de drie uursregeling het geval is, dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen 15 minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn.

Vierogenprincipe

Het vier ogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of luisteren met een pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker mag nog steeds alleen op de groep staan zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

  • De vestiging van Slot Meesenstijn is zeer transparant. Er is een groot raam waar mensen goed van buiten naar binnen kunnen kijken.
  • Op kinderdagverblijf Slot Meesenstijn zal altijd gebruik worden gemaakt van een babyfoon in de slaapkamers, zodat een andere volwassenen kan meeluisteren.
  • Op kinderdagverblijf Slot Meesenstijn worden altijd twee pedagogische medewerkers per groep, per dag ingeroosterd.
  • De werktijden van de pedagogische medewerkers zijn van 7.45 tot 16.30 of van 9.30 tot 18.15. ‘S morgens tussen 7.45 en 9.30 of s ’middags tussen 16.30 en 18.15 of in de pauzes zou het dus zo zijn dat de pedagogische leidster alleen op de groep staat. Omdat Slot Meesenstijn in de school periodes met stagiaires werkt, worden deze dan ook zo verdeeld dat er een stagiaire meedraait met een pedagogisch medewerker waardoor deze niet alleen staat.
  • Het management van Slot Meesenstijn is vaak aanwezig op het kantoor op de locatie aan de Bosboom Toussaintstraat nr 20.
  • Pedagogisch medewerkers gaan altijd met 2 personen op stap met de kinderen.

Meldcode Kindermishandeling

Slot Meesenstijn heeft een meldcode voor kindermishandeling waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Dit vermoeden kan betrekking hebben op de thuissituatie van het kind of op de opvangsituatie. Alle leidsters zijn op de hoogte van de stappen die moeten worden genomen bij het vermoeden van kindermishandeling.

Annick van Damme is de aandachtsfunctionaris kindermishandeling voor Slot Meesenstijn. Zij heeft een adviserende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling.

Pedagogische coach

Naast de pedagogische medewerkers is er ook een pedagogisch coach
aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het pedagogisch beleid
en het coachen en begeleiden van de medewerkers tijdens hun
werkzaamheden. Ook de ouders kunnen bij haar terecht met eventuele vragen
over opvoeding.

Het doel van de coaching op Slot Meesenstijn is het bevorderen van de
deskundigheid en professionele vaardigheden van de pedagogisch
medewerkers. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de opvang die wij
geven waarborgen.
Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn heeft het pedagogisch beleid gebaseerd
vanuit de vier pedagogische basisdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties
  • Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de samenleving eigen te maken.

Mentor

Ieder kindje bij Slot meesenstijn wordt toegewezen aan een mentor; de mentor
wordt zo gekozen dat hij/zij het kind dus het meest ziet. De mentor zal de
kindbesprekingen doen op de betreffende groep en houdt de observatielijsten
(focus op kinderen) m.b.t. ontwikkeling bij.