Ouders

Dagelijks contact

Het contact tussen de pedagogisch medewerkster en de ouders vindt grotendeels plaats tijdens het brengen en het halen. Dit is het belangrijkste overlegmoment om beide opvoedingssituaties op elkaar af te stemmen. De pedagogisch medewerkster vertelt de ouder niet alleen de praktische zaken, maar ook grappige gebeurtenissen en verhalen van de dag op Slot Meesenstijn. Ook de ouder vertelt wat het kind heeft meegemaakt tijdens de dagen thuis.

Relatie met de ouder

We streven naar een persoonlijke en open relatie tussen pedagogisch medewerksters en ouders: een relatie die wordt gekenmerkt door vertrouwen en respect. Een goede relatie maakt het mogelijk om optimaal te kunnen samenwerken om de opvoeding van het kind te kunnen volbrengen. We verwachten van ouders dat ze voldoende betrokkenheid tonen bij de gang van zaken op het kinderdagverblijf. Betrokkenheid komt tot stand als de ouder, onder andere bij het brengen en halen, de tijd neemt om informatie over het kind uit te wisselen. Een open, vriendelijk en persoonlijk contact tijdens deze momenten zal ook een positieve uitwerking hebben op het vertrouwen dat het kind heeft in de pedagogisch medewerkster.

Huisregels voor ouders

De pedagogisch medewerksters hebben uitgebreide richtlijnen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Ook voor ouders gelden er regels. Hierdoor kunnen bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van de kinderen, maar er zijn ook regels die de afstemming tussen thuis en de opvang, ook organisatorisch, mogelijk maken. De huisregels staan beschreven in het huishoudelijk reglement dat iedere ouder krijgt uitgereikt bij plaatsing en onlosmakelijk is verbonden met de plaatsingsovereenkomst.

Oudercommissie in Oud West

Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn heeft een actieve oudercommissie die is samengesteld uit 3 leden. .De oudercommissie vergaderd minimaal 4 keer per jaar en vertegenwoordigt, en behartigt de belangen, van de ouders. De commissie heeft een adviesrecht op onder andere het voedingsbeleid, het pedagogisch beleid, de openingstijden en de uurprijs. Wanneer de oudercommissie en het kinderdagverblijf het niet eens worden over een beslissing kunnen zij een klacht neerleggen bij de klachtkamer oudercommissie: een onafhankelijke klachtencommissie.

Oudergesprek

Minimaal 1 keer per jaar staat de ontwikkeling van het kind centraal in een oudergesprek. Daarnaast is er gedurende het hele jaar de mogelijkheid om een gesprek met de pedagogisch medewerkster aan te vragen. Tevens streven wij er naar om één keer per jaar een (informatieve) ouderavond te organiseren. We stellen het op prijs als een ouder deelneemt aan kindgesprekken en ouderavonden.

Klachtenbehandeling/Geschillencommissie

Slot Meesenstijn hecht een groot belang aan het goed en snel oplossen van problemen. Als ouders klachten hebben kunnen ze die bespreken met een medewerker of met de leiding. Komen ze er niet uit, dan kan de ouder een schriftelijke klacht indienen volgens de interne klachtenprocedure (deze is via info@slotmeesenstijn.nl op te vragen) van slot meesenstijn. Komt men er niet uit dan kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie kinderopvang. De geschillencommissie zal binnen 6 maanden uitspraak doen.

De Geschillencommissie kinderopvang, postbus 90600, 2509 LP, Den Haag

Bezoekadres: Bordewijklaan 46, Den Haag

T 0703105310

www.degeschillencommissie.nl

De klachtencoördinator van slot meesenstijn is Annick van Damme. Zij zal de klachten coördineren en er voor zorgen dat de klachteprocedure juist wordt gevolgd.

Vertrouwenspersoon

Voor ons kinderdagverblijf hebben we eenvertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de
mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht
te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. De vertrouwenspersoon van ons kinderdagverblijf is Marilelle Beckers en zij is werkzaam als orthopedagoog bij bureau bloei.
0629028486, marielle@bureau-bloei.nl.